X
Menu:

Leuven 2030 vzw Een actie van Netwerk van burgers, middenveld, bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Leuven en haar deelgemeenten

Aanleiding

Leuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Klimaatneutraal betekent letterlijk dat er op het grondgebied van Leuven geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen. Dit kan alleen slagen als de hele samenleving hieraan meewerkt: inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen. Alle actoren zijn verantwoordelijk voor onze CO₂-uitstoot; de bijdrage van elk van deze actoren is dus noodzakelijk.
Daarom werd de vzw Leuven 2030 opgericht, met een vertegenwoordiging van alle actoren in onze samenleving. De samenwerking tussen de verschillende Leuvense spelers en inwoners is uniek en bovendien noodzakelijk. Het creëren van een gezonde, aangename en klimaat-neutrale stad kan alleen slagen als iedereen hieraan meewerkt.

Het project

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Ons doel is een klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

We werken rond verschillende thema’s omdat wij geloven dat elk duurzaam initiatief kan bijdragen aan ons doel. Deze thema’s zijn: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. De grootste uitdagingen liggen in de thema’s: gebouwen, mobiliteit en energie.

 • We reiken tools aan om je eigen ecologische voetafdruk te berekenen en om je eigen klimaatactieplan op te stellen;
 • We ontwikkelen, samen met partners, pilootprojecten en experimenten die bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst;
 • We ontwikkelen formats om diverse actoren bij het klimaatverhaal te betrekken;
 • We geven zichtbaarheid aan duurzame initiatieven van binnen en buiten Leuven 2030;
 • We inspireren met verhalen en bieden waardevolle oplossingen, zodat men zelf met duurzaamheid aan de slag kan;
 • We spreken relevante actoren aan op hun rol en verantwoordelijkheid in het behalen van de Leuvense klimaatdoelstellingen;
 • We volgen de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied op;
 • We voeden het maatschappelijk debat.

Succesfactoren

 • Het unieke samenwerkingsmodel van Leuven 2030 vzw. De oprichting van een stadsbrede vzw, op een evenwichtige manier gedragen door burgers, bedrijven, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en de lokale overheid, is uniek en uitermate krachtig. Het zijn de verschillende hoekstenen van de samenleving die sámen de strategie uittekenen voor een klimaattoekomst, die sámen - elk vanuit de eigen expertise en ervaring - zoeken naar een mogelijke en concrete bijdragen hieraan.
 • Inzetten op actie en impact. Leuven 2030 wil verder gaan dan informeren en sensibiliseren. De maatschappelijke uitdagingen en de noodzakelijke maatregelen zijn immers gekend. Het is tijd voor actie. Daarom heeft de vzw van begin af aan de uitdrukkelijke keuze gemaakt om sterk in te zetten op stimuleren van actie en het realiseren van effectieve impact. Dit doen we onder meer door het ontwikkelen van uiteenlopende formats die diverse actoren uit de maatschappelijke vijfhoek aanzetten tot actie.

Knelpunten

 • De werkingsmiddelen en personeelscapaciteit van de organisatie zijn niet in overeenstemming met de maatschappelijke uitdaging en de vertaling daarvan in organisatiedoelstellingen. Dit is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om daaraan tegemoet te kunnen komen.
 • Beperkingen van het inzetten van vrijwilligers. Leuven 2030 vzw werkt vaak en graag met vrijwilligers, die samen met het projectteam van de vzw werken aan projecten en initiatieven van de vzw. Vrijwilligers worden op die manier ingezet in het hart van de organisatie en zijn zo al vaak van grote meerwaarde gebleken. Toch leert de praktijk dat zorgvuldig moet omgegaan worden met de inspanningen van vrijwilligers (goed verwachtingsmanagement in beide richtingen) en dat de tijdspanne waarvoor inspanningen gevraagd kunnen worden van vrijwilligers beperkt is, zeker bij intensieve trajecten.

Samenwerking

Samenwerking tussen verschillende partners zit recht in het DNA van de vzw Leuven 2030 als netwerkorganisatie. We werken samen met verschillende groepen uit de maatschappelijke vijfhoek: burgers, bedrijven, middenveldorganisaties, overheid en kennisinstellingen. Deze samenwerking is essentieel en onmisbaar. Het biedt o.m. het netwerk en de slagkracht om een antwoord te bieden op één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Resultaat evolutie

Hoewel de inspanningen van bovengenoemde partners zich nog niet vertalen in een betekenisvolle daling van de CO2-uitstoot, kan de vzw Leuven 2030 wel al enkele sprekende resultaten voorleggen.

Enkele voorbeelden: met de European Green Leaf Award 2018 haalde Leuven 2030 samen met stad Leuven een Europese erkenning binnen; met het L.E.U.V.E.N.-project haalt ze voor haar 18 consortiumpartners meer dan 1,5 miljoen € aan Europese subsidies van de Europese Investeringsbank voor het energiezuinig maken van grote gebouwen; met de conversiecampagne voor groene stroom ‘Leuven switcht’ stapten op minder dan 3 maanden tijd 430 Leuvenaars over op een groen(er) stroomcontract waarbij ze samen meer dan 78.000€ te bespaarden op hun energierekeningen en meer dan 175 ton CO2 minder zullen uitstoten; met de klimaatcampings voor scholen bereikt de organisatie jaarlijks meer dan 1.000 leerlingen uit basis- en middelbaar onderwijs; met het online dashboard toont Leuven als één van de weinige steden ter wereld hoe de Leuvense CO2-emissies maandelijks en jaarlijks evolueren; met de werf Lokale voedselstrategie verzamelt Leuven 2030 meer dan 100 stakeholders die samen een strategie schrijven voor het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie; met het monitoren van hun energieverbruik bespaarden 15 horecazaken uit de Muntstraat meer dan 12% op hun energieverbruik; …

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.