X
Menu:

Solidariteit 31/5 Een actie van GROENPARK ROESELARE VZW / STAD ROESELARE Groenpark Roeselare vzw / Stad Roeselare

Wijk Groenpark Roeselare

Aanleiding

Het Groenpark werd zwaar getroffen door het noodweer van maandagavond 31 mei 2016. Een ongeziene waterstroom liep er 's nachts de huizen, kelders en tuinhuizen binnen in de Beuken-, Meelbessen-, Lorken-, Platanen- en Cipressenstraat. Solidariteit van 'echte buren' was een riem onder het hart van de getroffen families. Spontane hulp van Stad Roeselare (brandweer, kuisploegen, straatveger, container en rioolreiniger) was een zeer mooie geste. De zware wateroverlast van 31 mei 2016 heeft ons geleerd dat het nodig is dat buren, bij onheil of dreigende onheil, klaar staan voor elkaar. 
 

Het project


‘Solidariteit 31/5’ is een project geworden voor en door inwoners van het Groenpark. In geval van onheil willen we zo snel mogelijk ondersteuning bieden en begrip tonen. ‘Solidariteit 31/5’ maakt van een crisissituatie gebruik om de solidariteit van mensen aan te wakkeren en buren (opnieuw) met elkaar in contact te brengen. Het resultaat is een concreet draaiboek voor een rampenplan op maat van de wijk, waardoor warme solidariteit en inzet efficiënt en effectief worden geregisseerd. Een organisatieplan waarin is aangegeven hoe in geval van onheil of dreigende onheil dient gehandeld te worden, om als wijkwerking tot een doelmatige solidariteitsactie te komen, m.a.w. moderne werken van barmhartigheid. De doelstelling van onze vzw Groenpark Roeselare is en blijft nog altijd het bevorderen van het leefmilieu en de samenleving in het Groenpark, met aandacht voor zowel de individuele bewoner als de groep bewoners met inzonderheid de kinderen en de bejaarden. 
 

Succesfactoren

De bevindingen van de door ons aangestelde deskundigen leerde ons het volgende: De oplossing voor de wateroverlast, knelpunt Lorkenstraat, resulteert in een combinatie van verschillende preventieve maatregelen. In eerste instantie hebben we te maken met een bovengrondse overstroming. Om het overstromingswater tegen te houden en het laagste punt van het Groenpark te vrijwaren van wateroverlast, is een halve à één meter hoge waterkering (betonmuur/gemetselde muur) een doeltreffende oplossing. Een kleine put in kunststof uitgerust met een vaste dompelpomp die het water, in geval van wateroverlast, naar een hoger niveau pompt. In tweede instantie hebben we te maken met wateroverlast door overdruk op de riolering. Afvalwater stroomt terug naar toiletten, bad, vloerputjes, aansluitpunten wasmachine... enz.. De genoemde woningen in de Lorkenstraat kunnen daar gevoeliger aan zijn, daar zij vermoedelijk aangesloten zijn op een lager deel van de openbare riolering. Het plaatsen van terugslagkleppen, om te vermijden dat er water terugstroomt, is hier de aangewezen oplossing te bekijken woning per woning. Bij een terugstuwing vanuit de riolering op de openbare weg in het laagst gelegen gedeelte van het Groenpark (Lorkenstraat), kan een krachtige ledegingspomp tijdelijk enige soelaas brengen, de aanpak van de wateroverlast van 2012 heeft dit bewezen. Bestaat de mogelijkheid dat na de verbeteringswerken het probleem zich zal verleggen? Neen, de hoeveelheid water dat in de huizen stroomt, knelpunt Lorkenstraat, is te verwaarlozen (het stijgen van het waterniveau daardoor, is minder dan 0,0001 mm) t.o.v. de totale oppervlakte wateroverlast. Deze combinatie van verschillende preventieve maatregelen zullen begin juli voorgelegd worden tijdens het plaatsbezoek van de dienst leefmilieu en water stad Roeselare. Masterplan water - Hoop doet leven! Stad Roeselare en de Provincie hebben hun huiswerk gemaakt en krijgen behoorlijk wat punten van het Groenpark. Tijdens de voorstelling van het 'masterplan water' is duidelijk gebleken dat men de uitdaging aangaat om er voor te zorgen dat de schade ten gevolge van de afgelopen wateroverlast in de toekomst niet meer op dergelijke manier kan voorkomen. Onze burgemeester Kris Declercq was met zijn zinspeling: "Ik kan de regen niet doen stoppen" heel duidelijk, een reële dreiging blijft bestaan. Voor wat betreft het Groenpark op korte termijn: - zijn de rioleringswerken reeds gestart - komt er een container met zandzakjes om een eerste weerstand te bieden aan het wassende water en de woningen geen derde maal te laten overstromen - zullen er dompelpompen ter beschikking staan bij DIPOD in de Hoogleedsesteenweg - wordt er een 'wadi' (bufferings- en infiltratievoorziening) aangelegd op de groenzone Meelbessenstraat - worden er langs de loop van de Collievijverbeek, in het Groenpark, op drie verschillende plaatsen terugslagkleppen geïnstalleerd - mogen wij rekenen op een adequate informatiedoorstroming - mag iedereen te allen tijde zijn vragen richten aanod@roeselare.be Verder heeft men ons beloofd dat het grote bufferbekken Iepersestraat (een gecontroleerd overstromingsgebied) er komt, maar niet tegen wanneer.
 

Knelpunten

Nee, ondanks dat het niet meteen een 'hip' project is, wil iedereen toch minstens een beetje solidair zijn. Zelfs mensen die er op het eerste zicht niet solidair zijn, zijn dat vaak op hun eigen manier wel.

Samenwerking


GROENPARK ROESELARE vzw doet het nodige om een afspraak te regelen met de verantwoordelijke waterbeheersing stad Roeselare. Het is onze bedoeling om constructief tot een oplossing te komen voor wat betreft de wateroverlast in het Groenpark in zijn geheel en in de Lorkenstraat in het bijzonder.

Resultaat evolutie

Onze roep om zonder verder uitstel met fundamentele oplossingen te komen voor de frequenter voorkomende wateroverlast in het Groenpark, krijgt op korte termijn gehoor. Met het ‘masterplan water’ blijkt duidelijk dat stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen de uitdaging aangaan om er voor te zorgen, dat de schade ten gevolge van de wateroverlast in de toekomst niet meer op dergelijke manier kan voorkomen. Onmiddellijk worden snel uitvoerbare maatregelen genomen: herstellingswerken aan slecht functionerende kolken (rioolputjes) en reiniging van het gescheiden rioolstelsel. 

https://www.groenpark.com - https://www.facebook.com/uwwijkonzepassie/

Contactgegevens initiatiefnemer

thierry.bouckenooghe@telenet.be
+32486896459