Van informeren tot meebeslissen

Gedurende zes maanden experimenteren vier steden en gemeenten met het online Bpart participatieplatform via dewelke je burgers op verschillende niveaus kan laten participeren: van informeren, consulteren, adviseren, co-produceren tot zelfs meebeslissen. De deelnemende gemeenten doen dit aan een lage kostprijs en krijgen er de nodige (inhoudelijke) ondersteuning bij. De korte termijn van zes maanden waarbinnen de trajecten vallen is overigens niet toevallig gekozen, maar vraagt een werkwijze die doelgericht en gedisciplineerd is. Ook kunnen deelnemers en steden en gemeenten elkaar tijdens online contactmomenten onderling ontmoeten en leren van elkaar. Kortom: kosten worden gedeeld en krachten gebundeld. Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan weerstanden om de stap naar online participatie te zetten: gebrek aan financiële middelen, (nog) geen breed gedragen visie op participatie, geen interne expertise…

In Harelbeke, Genk en Mechelen wordt rond het thema publieke ruimte (zoals pleintjes, parken, terreinen,…) gewerkt, ieder vanuit de eigen lokale context. Omdat dit gaat over ‘tastbaar beleid’ en je op korte termijn zichtbare resultaten kan boeken, is dit een populair thema om mee te experimenteren. Toch niet onbelangrijk voor een participatieproject. Tegelijk is het een onderwerp waarbij de speelruimte (vb. budget, oppervlakte…) en het beslissingsrecht van de participant gemakkelijk af te bakenen zijn.

Concreet: de vier praktijken

In de gemeente Dilbeek deed het Team Jongeren een oproep naar de jonge inwoner om de publieke ruimte in Dilbeek online mee vorm te geven en in te vullen. Daarnaast werd ook een oproep gedaan aan al wie een leegstaande ruimte (kantoor, handelsruimte, lokaal, terrein…) bezit om deze tijdelijk of permanent beschikbaar te stellen zodat er jeugdige projecten kunnen worden gerealiseerd. De dienst Vrije Tijd en Jeugd in Harelbeke is dan weer op zoek naar creatieve en originele ideeën voor de invulling van enkele speelpleintjes. Op basis van fantasierijke ideeën worden concrete speeltoestellen voorgesteld waaruit opnieuw kan worden gekozen. De meest populaire speeltoestellen zullen worden aangekocht.

In Mechelen laten de Jeugddienst en de Jeugdraad jongeren zelf vier zones op jongerenplek Transit M vormgeven. De stad stelt hiervoor een budget van 50.000 euro ter beschikking zodat jongeren weten hoe breed ze kunnen denken. En in Genk tenslotte, lanceerde de Jeugddienst een online enquête die peilt naar de beleving van de vrije tijd bij jongeren. De eindresultaten worden overgemaakt aan het Genks stadbestuur. Naast de enquête gebruiken zij het online platform ook om jongeren te informeren over andere lopende projecten.

Transparante communicatie

De proeftuinen lopen tot en met februari 2021. Via digitale ronde tafels worden bevindingen en ervaringen gedeeld. Doorheen het volledige traject communiceren de gemeenten transparant over wat er met burgers hun ideeën of feedback gebeurt, alsook wanneer de deelnemer of het gemeentebestuur mag beslissen. Goede afspraken maken goede vrienden.

Wél is het nog een zoektocht naar hoe er ingezet kan worden op rechtstreeks contact met de jongeren. Want het is een juiste combinatie van offline en online participatie dat een participatietraject doorgaans succesvol maakt. De komende maanden bekijken we op welke manier hier invulling aan kan worden gegeven. We kijken uit naar de resultaten en hopen dat de deelnemende steden en gemeenten zin krijgen in meer!

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook