In 1983 rolde het eerste TerZake Magazine van de drukpers. Wat toen nog een tweemaandelijks tijdschrift was, werd later een maandblad en de laatste jaren een kwartaaltijdschrift. Dat er in die tijd heel wat is veranderd staat buiten kijf, en niet enkel qua regelmaat van verschijning. Samen met het participatielandschap verbreedde ook steeds meer de focus en expertise die we met jou deelden. 

Totstandkoming van beleidsnota's

Begin jaren ‘80 was het nog niet van zelfsprekend dat de gemeente in een beleidsnota of -plan uiteenzette wat ze in de nabije toekomst wou realiseren. Voor De Wakkere Burger was het belang van heldere en openbare plannen wel al heel erg duidelijk. Ze zijn cruciaal voor een samenhangend en efficiënt beleid, maar zeker ook voor meer inspraak van de burger. In het allereerste nummer van TerZake Magazine weerklonk dan ook onmiddellijk een duidelijke oproep voor bestuurlijke vernieuwing: lokale besturen zouden hun toekomstplannen duidelijker moeten presenteren. Vandaag de dag bestaan er gemeentelijke meerjarenplannen en een beheers- en beleidscyclus die lokale besturen meer vrijheid geven om burgers te betrekken bij het maken van beleid.

Dynamische rol voor adviesraden

Doorheen de jaren formuleerden we veelvuldig een kritische kijk op (culturele) adviesraden, die naast overleg tussen verenigingen en de organisatie van activiteiten, te weinig focusten op de adviestaak. Vandaag nog kampen adviesraden met gelijkaardige problemen. Maar we zien even goed dynamische raden die brede participatie organiseren en zo wél degelijk een inhoudelijke meerwaarde betekenen voor het beleid. Kritiek ruimde de laatste jaren in ons tijdschrift dan ook vaker plaats voor praktijk en visie met betrekking tot die meer dynamische rol.

Ruimte voor experiment

Gemeenten maken naast traditionele participatie-initiatieven als wijkvergaderingen plaats voor ambitieuze experimenten. Zo trokken initiatieven als burgerbudgetten, burgerpanels en stadsgesprekken, steevast onze aandacht. Alsook de ambitie van sommige besturen om hun volledige organisatiestructuur op vlak van participatie onder de loep te nemen.

Burgerinitiatieven veroveren terrein

Burgerinitiatieven veroveren hun plaats op wijk- of gemeenteniveau. Het bracht onze aandacht in het verleden al bij volgende knelpunten: Hoe kan je als bestuurder de ruimte voor informele participatie van onderuit vergroten? En hoe verbind je die concrete spontane initiatieven beter met je beleid? Welke ondersteuning is daar voor nodig, zowel voor burgers als beleidsmakers? 

In de toekomst zullen we dieper ingaan op deze kwesties. Net zoals het grote vraagstuk rond diverse betrokkenheid: hoe zorg je ervoor dat participatie een inclusief verhaal wordt? En in hoeverre kan digitale participatie hier een rol in spelen? Genoeg voer dus om -online- verder mee aan de slag te gaan. 

Oude TerZakes

Heb je interesse in een reeds verschenen nummer? Het blijft steeds mogelijk om oude TerZakes aan te kopen. Of ze te raadplegen in jouw bibliotheek. Check de reeks publicaties en de bibliotheken hier.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook