Voorstellen van burgers

Burgers krijgen in het nieuwe Bestuursdecreet de mogelijkheid om zelf voorstellen of meldingen te doen over het functioneren van de overheid, over beleid of regelgeving. Ze kunnen hun voorstellen of meldingen kosteloos indienen bij een overheidsinstantie of bij het centrale contact- en informatiepunt. Ze krijgen binnen een redelijke termijn een antwoord: de overheidsinstantie zegt wat haar standpunt is over het voorstel of de melding en welke initiatieven ze zal nemen.

Als een voorstel of melding kennelijk ongegrond of onredelijk is, is de overheid niet verplicht om te reageren. 

 

Vlaams Parlement

Deze nieuwe maatregel is een aanvulling op de bestaande parlementaire regeling voor verzoekschriften. In het Vlaams Parlement kan iedereen een verzoekschrift indienen om een concreet voorstel te bespreken of een decreet te wijzigen. Met een verzoekschrift gesteund door 15.000 ondertekenaars kan men zelfs spreekrecht afdwingen op een hoorzittng in de bevoegde commissie. 

Meer info

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook