Ook in de artikels over burgerparticipatie wil de Vlaamse regering zo veel mogelijk detailregels vermijden. Daar valt trouwens wel iets voor te zeggen: de gemeenten kunnen die dan, naar eigen godsvrucht en vermogen, zelf invullen. Al blijven de grote lijnen overeind, toch plaatsen we graag  enkele vraag- en/of uitroeptekens bij twee ‘weggegomde’ regeltjes van het huidige Gemeentedecreet:   

  • Voor adviesraden wordt niet meer vermeld dat er een afspraak moet bestaan die ‘uitdrukkelijk bepaald op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld’ (Gemeentedecreet, art. 200). Daar had men best wel de detailregel ingeschreven dat een ernstig en onderbouwd advies steeds een gemotiveerd antwoord verdiend. Zeker wanneer het gemeentebestuur het advies niet volgt. Dat getuigt niet alleen van respect voor de vrijwillige inzet van de leden van deze raden, het bezorgt hen ook leerrijke informatie.
  • Een ander punt: Het nieuwe decreet voorziet geen handtekeningdrempel meer voor burgerinitiatieven die een punt op de agenda van de gemeenteraad willen plaatsen. Heel wat gemeenten zullen waarschijnlijk de huidige procedure behouden (met 300 handtekeningen in een modale gemeente). Toch creëert het schrappen van de algemene regel kansen en bedreigingen. Kansen omdat sommige Vlaamse gemeenten de drempel misschien verlagen. In de 19 Brusselse gemeenten zijn vandaag bijvoorbeeld maar 20 handtekeningen nodig voor een burgerinterpellatie. Bedreigingen omdat sommige gemeenten de toegang tot de gemeenteraad misschien zullen bemoeilijken. The proof of the pudding…

Lees ook