Van praktijk ...

Na een acedemische inleiding over het begrip 'beleidsparticipatie' belicht het rapport een heel aantal concrete praktijken uit binnen- en buitenland.

 • binnenland: Stedelijk inburgerings- en integratieplatform Aalst - Antwerpen aan 't woord - De Genks uit Genk - Burgerkabinet Jeugd - ...
 • buitenland: Democracy Os uit Argentinië - Open Forums on Integration uit Estland - Landelijk Overleg Minderheden uit Nederland - ...

... naar aanbevelingen.

Uit al deze praktijklessen distilleren de onderzoekers de enige logische conclusie: er bestaat niet één ideaal zaligmakend model. Maatwerk is noodzakelijk afhankelijk van het doel, participatieniveau, beoogde groep...

De HIVA-onderzoekers formuleerden zes verbetersporen op basis van de sterktes en zwaktes in huidige praktijken van beleidsparticipatie:

 • het ontwikkelen door overheid en middenveld van een duidelijke visie op beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst;
 • het stimuleren van ondersteuning van en hervorming in het etnisch-cultureel middenveld, om hier verder op te bouwen met het oog op beleidsparticipatie;
 • het opzoeken van het lokale niveau en bouwen van een structurele koppeling en uitwisseling tussen het lokale en centrale niveau;
 • het continu op zoek gaan naar verbreding van bereik en betrekken van nieuwe mensen in beleidsparticipatie;
 • het combineren van participatie via vertegenwoordiging met via rechtstreeks bereik
 • het inzetten op brugfiguren als cruciale tussenschakels tussen beleids- en praktijkwereld.

Uit deze zes krijtlijnen volgden drie concrete beleidsmaatregelen of -acties:

 • een dubbele hervorming in het middenveld die hybride rollen (inspraak van etnisch-culturele minderheden versus de sociaal-culturele werking) uitkristalliseert door middel van een duidelijk wetgevend en financieringskader voor de beleidsparticipatieve werking van etnisch-culturele federaties en hun lokale afdelingen en groepen én die uitbreiding voorziet van mogelijke actoren die door het Minderhedenforum als koepel kunnen gevat worden;
 • de creatie van lokale beleidsantennes, die informatie in twee richtingen kanaliseren: enerzijds participatieve input signaleren van onderuit naar het centrale niveau en anderzijds beleidsprocessen op het centrale niveau terugkoppelen naar het lokale niveau;
 • het opzetten van trajecten voor rechtstreekse participatie van burgers aan centraal beleid, complementair aan andere vormen van participatie via representatie,...

 

 

Meer weten

Het volledige onderzoeksrapport vind je hier

Deze onderzoeksopdracht werd uitgevoerd door het HIVA, dat voor onderdelen samenwerkte met het Instituut voor Overheid, het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en De Wakkere Burger. 

Lees ook