'Right to Challenge' in Utrecht

De stad Utrecht experimenteert sinds begin dit jaar met 'Right to Challenge': een concept dat burgers stimuleert om bestaande taken van de overheid over te nemen. Katia Scholder, senior financieel adviseur vertelde over de proefchallenges die momenteel lopen en de drempels die ze als ambtenaar ondervindt. Ook gaf ze een aantal tips mee voor gemeenten die iets gelijkaardig willen beginnen.

'Localism Act' in Londen

Jim Segers van City Mine(d) volgde de praktijk 'Localism Act' op in Londen. Hij stuitte op een aantal negatieve resultaten: het administratieve kluwen maakte het voor burgers moeilijk de macht écht te grijpen, ook deden de experimenten de ongelijkheid in de buurt niet dalen, wel integendeel. Hij benadrukt:

  • Participatie = pacificatie: "Van zodra participatie een operatie wordt van pacificatie, neemt het macht af van de burgers in plaats van het hen te geven."

Vandaag is hij vooral voorstander van het stedelijk coalitiedenken:

  • Coalities = co-creatie. "Een veelheid aan maatschappelijke actoren - zoals burgers, organisaties, bedrijven en overheden - die, in wisselende samenstelling samenkomen rond een concreet maatschappelijk vraagstuk, heeft meer impact. Je bent samen verantwoordelijk."

Conclusies

Ook in het panelgesprek met onder meer Mieck Vos (VVSG) en Tom Willems (studiedienst Open Vld) kwamen heel wat interessante punten aan bod. Voor De Wakkere Burger bleven vooral volgende opmerkingen en conclusies hangen:

  • Experimenteren met vernieuwende vormen van participatie is cruciaal en moet voldoende aandacht krijgen
  • Participatie in de zin van "doen" -zelf zaken oppakken, verbeteren,...- moeten we toejuichen. Bedenking: burgers zijn wel meer dan uitvoerders van publieke taken, ze krijgen best ook een zeg in het beleid. Ook in een "doe-democratie" blijft "inspraak" nodig!
  • Bij alle vormen van participatie is de brede en diverse betrokkenheid van burgers belangrijk: komen in de participatiesamenleving ook zwakkere groepen aan bod of bouwt deze samenleving nieuwe drempels? Er moet een gelijke toegang tot participatie zijn.
  • De overheid heeft een belangrijke rol als bewaker van het algemeen belang, de kwaliteit van de dienstverlening... én als 'rechter' wanneer er verschillende visies bestaan.

Ook nemen we als organisatie volgende opmerking mee : "We moeten goede praktijken en werkvormen verzamelen en ontsluiten; bv. voor budgetparticipatie." Voor die participatieve begroting heeft De Wakkere Burger momenteel al een traject in voorbereiding. 

Het programma en de oorspronkelijke aankondiging van deze studienamiddag van 24/11/16 kan je hier nalezen.

lees meer
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook