Verzoekschriften en voorstellen

Het gemeentedecreet regelt volgende inspraakinstrumenten: Klachtenbehandeling, adviesraden, volksraadpleging, verzoekschriften en burgervoorstellen. Die laatste twee zijn vrij laagdrempelige manieren om eigen mening kenbaar te maken bij het beleid.

 

Verzoekschriften: burgers kunnen verzoekschriften indienen bij alle organen van gemeentebestuur (gemeenteraad, college,...) en OCMW. Hiervoor is geen handtekeningenactie nodig, al is brede steun altijd een pluspunt. De verzoeker hoeft geen inwoner van de gemeente te zijn. 

Verzoekers kunnen vragen om gehoord te worden, maar dat is geen afdwingbaar recht. Het lokale bestuur moet wel binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord verstrekken. (Gemeentedecreet art. 201; OCMW-decreet art. 201)

 

Voorstellen van burgers: inwoners van een gemeente kunnen, via een handtekeningenactie, eigen voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening laten inschrijven op de agenda van de gemeenteraad (Gemeentedecreet, art. 200bis e.v.). Zij kunnen deze kwestie ook toelichten tijdens de gemeenteraad. Dit verzoek vereist de steun van:

  • 2% van de inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
  • 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15.000 en minder dan 30.000 inwoners
  • 1% van de inwoners ouder dan 16 in gemeenten met minsten 30.000 inwoner

Opgelet: Voor het verzamelen van deze handtekeningen, moet je een standaardformulier aanvragen bij het gemeentebestuur.

Ook bij de OCMW-raad bestaat een gelijklopende inspraakprocedure. Deze zijn wel beperkt tot zogenaamde 'belangrijke' aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW (OCMW-decreet art 206 e.v.). Het woordje 'belangrijk' sluit bijvoorbeeld vragen en voorstellen uit over persoonsgebonden dossiers. Komen wel in aanmerking: uitbouw van nieuwe OCMW-dienstverlening, afbouw van bestaande dienstverlening, aanwerving van personeel,...

Zie in bijlage: het stappenplan van De Wakkere Burger voor indiening van een 'voorstel van burgers' bij de gemeenteraad.

 

Lees ook